Tidig information är avgörande för personer med hjärtsvikt

Bättre hälsa med tidig information för personer med hjärtsvikt Det har genomförts en forskningsstudie där personer som var äldre än 80 år och som hade en konstaterad hjärtsvikt ingick. I denna undersökning framkom det att endast en fjärdedel av de som deltog visste om att de var diagnosticerade med hjärtsvikt. Att ha kännedom om sin ...

Bättre hälsa med tidig information för personer med hjärtsvikt

Det har genomförts en forskningsstudie där personer som var äldre än 80 år och som hade en konstaterad hjärtsvikt ingick. I denna undersökning framkom det att endast en fjärdedel av de som deltog visste om att de var diagnosticerade med hjärtsvikt.

Att ha kännedom om sin hjärtsvikt är ett villkor för god egenvård. Om så ej är fallet kan okunskap kring diagnosen leda till negativ påverkan på hälsan, vilket kan leda till ökat antal kostsamma sjukhusvistelser. Drygt var femte person i Sverige, 80 år eller äldre, har hjärtsvikt och därför är kunskap hos dessa patienter mycket viktig.

Aktuell forskning vid Lunds Universitet

Via nyligen funna rön har det dock visat sig, genom forskning via Lunds Universitet, att det kan finnas tillvägagångssätt som löser problemet. Suzana Selan, som är sjuksköterska och forskare i geriatrisk omvårdnad vid Lunds Universitet har varit med och forskat på ämnet kring just den egna hjärtsviktsdiagnosen.

Suzana Selan kan konstatera att inom hela deltagargruppen så var det hos patienterna som var allra äldst mycket ovanligt att de visste om att de hade hjärtsvikt. Suzana Selan visar, i sin licentiatsavhandling, att den okunskap som finns hos äldre med hjärtsvikt beror inte på nedsatt kognitiv funktion, hög ålder o.s.v. utan har andra orsaker.

Hjärtproblem

Kunskap och information om hjärtsvikt

För att patienten skall kunna erhålla kunskap om just den egna hjärtsvikten tycks det verka viktigt både när och hur patienten erhåller information om aktuell diagnos. Just detta tycks ha mycket mer betydelse än exempelvis ålder på patienten eller diverse faktorer kopplade till hjärtsvikten, berättar Suzana Selan.

Att som patient själv vara medveten om att man har en viss diagnos är förmodligen det mest avgörande för att kunna fatta adekvata hälsobeslut. Därför kan självmedvetenhet ses som en del av en individs hälsokunskap. Självmedvetenheten bör således inte enbart påverkas av hur diagnoser ställs av vårdpersonal men information om diagnosen är grunden för de egna besluten.

Okunskap om hjärtsvikt

Hjärtsviktspatienter uppvisar även risk att få näringsbrist. Detta kan öka antalet dagar/år på sjukhus. Äldre patienter med hjärtsvikt och nedsatt näringsstatus tillbringar närmare sex dagar mer per år på sjukhus än andra hjärtsviktpatienter. Majoriteten av alla dessa patienter med näringsbrist är dock felaktigt i tron om att de har ett fullgott näringsintag.

Det skulle vara bra ifall de äldsta hjärtsviktspatienterna också tidigt screenas vad avser både sömnkvalitet och näringsstatus och även tidigt ges information om hur detta eventuellt behöver och kan förbättras. Detta då både sömnkvalitet och näringsstatus många gånger kan bli bättre hos de allra äldsta hjärtsviktpatienterna. Detta kan även leda till gott åldrande, menar Suzana Selan.

Det som är mest slående i resultatet i denna studie var att så få av de äldre som hade diagnosticerats med hjärtsvikt visste om att de faktiskt hade hjärtsvikt. Att få veta vilken diagnos man har är det mest grundläggande för att också kunna egenvårda därefter, det är därför extra viktigt med tydlig information.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0