Ungas Psykiska Ohälsa

Vad beror ungas psykiska hälsa på? Anna-Karin Larsson är forskare i historia vid Örebro universitet och hon har tittat närmare på hur läkare betraktat ungas psykiska ohälsa. Studien sträcker sig över de senaste 40 åren och det har visat sig att hur läkare ser på saken har skiftat över tid.   Att hon valt att ...

Ungdomars psykiska ohälsa

Vad beror ungas psykiska hälsa på?

Anna-Karin Larsson är forskare i historia vid Örebro universitet och hon har tittat närmare på hur läkare betraktat ungas psykiska ohälsa. Studien sträcker sig över de senaste 40 åren och det har visat sig att hur läkare ser på saken har skiftat över tid.  

Att hon valt att titta just på läkarnas tolkningar beror på att de ofta blir normerande. Deras syn blir den som påverkar även andra i samhället. Den medicinska inriktningen och kunskapen som läkare har, har betydelse och inflytande över hur samhället sen tolkar både hälsoproblem och sociala problem av olika slag.

Optimism på 1970-talet, pessimism nu

Anna-Karin Larsson har studerat artiklar i Läkartidningen där ungas psykiska ohälsa tas upp. På 1970-talet var ungdomspsykiatrin relativt ny, ungdomsmottagningarna utvecklades och det fanns rent allmänt en positiv syn på att samhället gick framåt. Ohälsan ökade, men det fanns en stark tro på att det skulle bli bättre.

Med den ekonomiska krisen på 90-talet skedde ett skifte. Vården fick mindre resurser och den allmänna samhällsoptimismen minskade. Man trodde inte längre lika självklart att det skulle bli bättre. En förklaring till ungdomars psykiska ohälsa handlade om svårigheterna att få jobb i ett land som befann sig i ekonomisk kris med stor arbetslöshet.

Andra skillnader

Hur läkare tänkt sig att den psykiska ohälsan visar sig har ändrats med tiden. På 1970-talet var det större fokus på sociala problem och missbruk, nu är det istället vanligare att resonera om skolstress och sömnproblem. Flera olika diagnoser har dessutom uppmärksammats mer på senare år, till exempel ADHD, självskadebeteende och ätstörningar.

Det senaste decenniet har också levnadsvanor uppmärksammats som orsaker till ungas psykiska ohälsa. Läkare har bland annat problematiserat skärmtid, stillasittande och dåliga matvanor i de artiklar Anna-Karin Larsson tittat på. Om ohälsan egentligen ökat har hon inte undersökt, utan bara hur den beskrivits av läkare i Läkartidningen från 1970-talet fram till 2017 när studien gjordes.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0