Utsatta områden i Sverige kan bli tryggare

Det är möjligt att göra utsatta områden i Sverige tryggare. Det menar forskare vid Malmö universitet som presenterar sina forskningsresultat i en ny bok. Boken ”Att vända utvecklingen: från utsatta områden till trygghet och delaktighet” är ett samarbete mellan universitetet och polismyndigheten i Malmö. Ett utsatt område karaktäriseras av hög brottslighet, hög arbetslöshet och en ...

Tryggare områden

Det är möjligt att göra utsatta områden i Sverige tryggare. Det menar forskare vid Malmö universitet som presenterar sina forskningsresultat i en ny bok. Boken ”Att vända utvecklingen: från utsatta områden till trygghet och delaktighet” är ett samarbete mellan universitetet och polismyndigheten i Malmö.

Ett utsatt område karaktäriseras av hög brottslighet, hög arbetslöshet och en låg socioekonomisk status. I Sverige finns det flera områden som passar in i denna beskrivning. Dessa områden är generellt sätt mer otrygga än områden med högre socioekonomisk status. Forskarna beskriver hur utvecklingen kan vändas och hur trygghet kan skapas.

Ett unikt samarbete 

Boken är ett resultat av ett unikt samarbete där deltagare från polismyndigheten, forskare, kommuner, länsstyrelser och Brottsförebyggande rådet deltog. Projektet är en nationell forskningscirkel som initierades av NOA och UC-Väst. NOA är en förkortning för den Nationella operativa avdelningen hos Polismyndigheten och UC-Väst står för Utvecklingscentrum Väst.

Boken finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Manne Gerell, Per Olof Hallin och Stig Westerdahl är forskare vid Malmö universitet. Tillsammans med polisen Kim Nilvall är de bokens redaktörer. Genom att samla olika erfarenheter och expertis kring utsatta områden har gruppen kunna dra värdefulla slutsatser vilket lett till konkreta åtgärdsplaner.

Utveckling år rätt håll 

Forskarna ser flera tendenser som visar att utvecklingen i de utsatta områdena går åt rätt håll. Varken otryggheten eller brottsligheten ser ut att öka. I stället syns en positiv utvecklingstrend där siffrorna minskar eller är oförändrade sedan tidigare. Utvecklingen kan kopplas till ett förbättrat arbetssätt hos polisen samt större prioritering hos beslutsfattare.

Trots att kriminella nätverk utgör en mycket liten andel av de boende i utsatta områdena har de stort inflytande. I boken presenteras tre olika scenarier i framtiden. Det första är att ingen förändring sker, det andra är att situationen i dessa områden blir sämre och det tredje innebär att situationen förbättras. Coronakrisen har ökat risken för försämring.

Hur skapas trygga områden? 

Enligt forskarna finns det fyra saker som är avgörande för utvecklingen i utsatta områden, nämligen
samverkan, kunskapsbaserat, relationsskapande och gränssättande arbete. Samverkan krävs mellan alla aktörer, bland annat de boende och lokala myndigheter. Detta gäller framför allt för kunskapsbaserat arbete. Relationsskapande är avgörande för att de boende ska känna sig delaktiga i utvecklingen.

Polisen och myndigheter ansvar för att sätta gränser och se till att de följs. Många satsningar görs i utsatta områden i Sverige, men alltför sällan följs de upp. För att ta reda på om de gav det önskade resultatet är det viktigt att utveckla metoder för att testa effekterna, menar forskarna i boken.

Källa: https://mau.se/nyheter/ny-bok-sa-kan-utsatta-omraden-bli-tryggare/

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0