Virusrädsla

Olika länders virusrädsla och myndighetsförtroende En internationell studie från Cambridge universitetet har jämfört olika länders rädsla för Coronaviruset samt hur ländernas befolkning ser på myndigheternas kommunikation och åtgärder för att hindra smittspridningen. En forskargrupp från Lund har bidragit till studien i form av data och uppgifter från Sverige. Forskargruppen har även hjälpt till att visualisera ...

virusrädsla och myndighetsförtroende

Olika länders virusrädsla och myndighetsförtroende

En internationell studie från Cambridge universitetet har jämfört olika länders rädsla för Coronaviruset samt hur ländernas befolkning ser på myndigheternas kommunikation och åtgärder för att hindra smittspridningen. En forskargrupp från Lund har bidragit till studien i form av data och uppgifter från Sverige. Forskargruppen har även hjälpt till att visualisera datan.

Denna internationella jämförelse visar att det finns många likheter mellan världens länder, men även stora skillnader. Rädslan för viruset är större i vissa länder, bland annat Storbritannien, men samtliga länder oroar sig mest för de ekonomiska följderna och att bli smittad av viruset. När det kommer till myndigheternas hantering av viruset är sydkoreanerna mest positiva.

Studien

Den internationella studien genomfördes vid Cambridge universitet i Storbritannien. För att samla in relevant data från olika länder samarbetade de med universitet i andra länder, bland annat Lunds universitet. Den svenska forskargruppen, som leddes av Ullrika Sahlin, har hjälpt till att visualisera studien för att göra den mer lättförståelig för en bredare grupp i samhället.

I studien ingår enkätsvar från cirka 7000 personer. Länderna som deltog i studien var Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Japan, Kina, Tyskland, Spanien, Italien, Mexiko, Australien och USA. Studien har publicerats i tidskriften Journal of Risk Research. Genom att visualisera datan hoppas den svenska forskargruppen att de kan nå ut till en bredare samhällsgrupp samt till beslutsfattare.

Världens syn på Coronaviruset

Studien visar både likheter och skillnader mellan de olika länderna. När det handlar om länders syn och tillit till myndigheternas åtgärder är sydkoreanerna mest positiva. Japanerna är minst positiva till hur deras regering hanterat krisen. Studien visar att virusrädslan är som störst i Storbritannien följt av USA och Spanien.

Skillnader i rädslan för Coronaviruset baseras bland annat på befolkningens uppfattning om ansvaret ligger hos individen eller samhället samt om människor generellt sätt visar empati mot varandra. Även personliga erfarenheter och förtroende för myndigheter och sjukvård spelar roll. Gemensamt för samtliga länder är oron för de ekonomiska följderna av krisen samt att bli smittad av viruset.

Sveriges syn på Coronaviruset

Enligt Ullrika Sahlin har den svenska oron för viruset ökat de senaste tre månaderna, vilket inte är förvånande med tanke på smittspridningen under denna tidsperiod. Datan från Sverige kommer från två tillfällen och den visar även att oron minskade mellan mars och april. Under samma tidsperiod ökade dock osäkerheten kring siffror och statistik.

Resultaten i studien visar hur människor upplever en krissituation och hur osäkerhet kan skapa oro. Studien visar även att när det gäller informationskällor anses Världshälsoorganisationen (WHO) tillsammans med de nationella myndigheterna vara de mest pålitliga. Information som sprids i sociala medier har lägst förtroende, men även information från journalister har lågt förtroende.

Källa

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0