Deltagande i skolidrott bidrar till långsiktig hälsa

Långsiktig påverkan på hälsan genom skolidrott Vid Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) har flera forskare studerat hur ett eventuellt deltagande i aktiviteter, idrotter och hälsa på sin fritid när man är i ung ålder kan ha betydelse för prestationsförmåga, aktivitetsvanor och hälsa när man blir äldre, alltså vad man får med sig till senare i livet. ...

Långsiktig påverkan på hälsan genom skolidrott

Vid Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) har flera forskare studerat hur ett eventuellt deltagande i aktiviteter, idrotter och hälsa på sin fritid när man är i ung ålder kan ha betydelse för prestationsförmåga, aktivitetsvanor och hälsa när man blir äldre, alltså vad man får med sig till senare i livet.

Elin Ekblom Bak som varit med och forskat på området berättar att de genom sina studier kunde finna att det fanns flera skillnader mellan grupperna som studerades, men även skillnad mellan könen. Det är unikt just för denna studie att det finns möjlighet att jämföra eventuella skillnader mellan kvinnor och män.

Utförandet av studien

Genomförandet av studien tar avstamp från en databas där det finns registrerat mer än 250 000 stycken personer från 19 år fram till 70 år. Hälsoprofilbedömningar genomfördes mellan år 1982-2015 och erbjöds av arbetsgivare. Därför blir studien unik på det sätt att det går att jämföra mer än eventuella skillnader mellan könen.

Det blir även unikt att studien har otroligt många deltagare och att de undersökningar som gjorts har utförts under mer än 30 års tid. Det är HPI, Health Profile Institute, som är ansvariga för databasen samt metoden som går ut på att deltagarna får fylla i en enkät, genomgå konditionstest samt genomföra ett enskilt samtal.

Skolidrott

Resultat av studien

Det fanns skillnader mellan de som deltog och inte deltog på skolans idrottslektioner. De som deltog uppvisade ett mer aktivt liv, upplevde bättre hälsa samt bättre metabolisk hälsa i vuxenlivet. Det visade även att för dem som inte deltog i fysiska aktiviteter på fritiden så var idrottslektionerna en viktig plattform för en hälsosam livsstil.

Elin Ekblom Bak berättar att studien är bland de första och största studien som pekar på vikten av fysiskt aktivitet både i skolan och på fritiden för att främja god hälsa högt upp i åldrarna. Därmed är skolan viktig för att kunna ge möjlighet till ett fysiskt aktivt liv till alla barn, oavsett ekonomisk eller social bakgrund.

Skillnader mellan grupperna

Resultatet som forskarna fick fram i sin studie var att kvinnorna som deltog på idrottslektionerna i skolan kontra de som inte deltog, idag är mycket oftare och regelbundet fysiskt aktiva. De uppvisade även bättre kondition, mindre övervikt, lägre blodtryck och att de upplever den egna hälsan bättre.

När man studerat och jämfört männen på samma sätt som beskrivet ovan så kunde man se att dessa män också upplevde bättre hälsa och uppvisade mindre övervikt än gruppen som inte deltog på idrottslektionerna. Det framkom även att de som varit aktiva på fritiden i ung ålder påvisade större positiva hälsoeffekter hos både män och kvinnor.

Genom att genomföra en sådan här studie kan man påvisa, inte bara den positiva effekten av fysiskt aktivitet, utan även vikten av att bevara skolidrott i skolorna. Studien kunde även påvisa att uppmuntran var ofta nödvändigt för att få personer som tidigare varit inaktiva att börja engagera sig i fysisk aktiviteter, oavsett vilken ålder de tillhörde.

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0